کلیات فرآیند پاشش پودری

يک خط رنگ پودري پيوسته شامل چندين مرحله شستشو، سيستم پاشش اتوماتيک ، کابين پاشش، سيستم بازيافت و جمع آوري پودر ، کوره پخت رنگ و سيستم کانواير است. تصوير روبرو، نماي شماتيک يک خط رنگ پودري را نشان مي دهد. در اين خط، ابتدا بايد سطوح قطعاتي که بايد رنگ آميزي شوند، به طور کامل از کليه آلاينده هاي سطح پاک گردد. پس از خشک شدن سطح قطعه، قطعات وارد کابين پاشش شده و پس از رنگ آميزي توسط دستگاه پاشش الکترواستاتيک، وارد کوره پخت رنگ شده که پس از 15-10 دقيقه و در دماي 200-180 درجه سانتي گراد، قطعات رنگ شده از خط توليد خارج شده و فرايند رنگ آميزي به پايان مي رسد.

عمليات پيش سطح:

کيفيت رنگ آميزي، تنها زماني قابل قبول است که کليه عمليات پيش سطح از قبيل چربيگيري، فسفاته و … به طور کامل انجام شده باشد. در اين صورت چسبندگي رنگ به سطح فلز افزايش يافته و کيفيت رنگ کاري مورد قبول خواهد بود.

پاشش پودر الکترواستاتيک:

پاشش پودر الکترواستاتيک در صنعت يکي از روشهاي متداول براي رنگ کاري به شمار مي رود. بدليل راندمان 98% و نيز سازگاري با محيط زيست، اقبال بيشتري به استفاده از اين روش در صنعت وجود دارد.

سيستم بازيافت پودر:

در سيستم رنگ پودري، هميشه مقداري از رنگ روي قطعات نمي نشيند و در فضاي کابين پاشش معلق مي ماند. با تجهيز خط رنگ به سيستم بازيافت پودر، غبار پودر از داخل کابين مکيده شده و پودر جمع آوري شده پس از الک شدن ، مجدداً با رنگ نو مخلوط و مجدداً استفاده خواهد شد.

پخت رنگ:

در آخرين مرحله خط رنگ، لايه رنگ روي قطعات در مجاورت حرارت ذوب و به حالت سيال در آمده و کل سطح قطعه بصورت يکنواخت پوشانده مي شود که پس از خروج از کوره به صورت يک لايه رنگ يکپارچه در مي آيد.