دستورالعمل اندازه گیری چسبندگی رنگ

برای افزودن این روش برای اندازه گیری چسبندگی فیلم رنگ و پوشش روی سطوح فلزی به کار می رود که پس از برش فیلم رنگ و پوشش با وسیله برش دهنده مخصوص و پس از مقایسه با شکل استاندارد برش، درجه چسبندگی مشخص می شود.


وسایل مورد استفاده


1 – وسیله برش – تیغ تیز و دستگاه برش عرضی

2 – چسب نیمه شفاف نواری – که پهنای آن 25 میلیمتر و تغییرات خواص آن در طول 12 ماه بیشتر از 5/6 درصد نباشد.

3 – خط کش

4 – ذره بین

5- اشکال استاندارد – که نمایش ظاهری از درجه چسبندگی می باشد.

روش آزمایش
با توجه به اینکه این دستورالعمل می تواند برای چسبندگی فیلم رنگ و پوشش روی تجهیزات یا در نمونه آزمایشگاهی به کار رورد بنابراین دو روش برش فیلم رنگ مرسوم می باشد نوع اول به صورت برش X که بیشتر برای آزمایش چسبندگی روی تجهیزات به کار می رود و نوع دوم به صورت برش شطرنجی است که بیشتر برای آزمایش چسبندگی در نمونه آزمایشگاهی روی صفحات مخصوص فلزی به کار می رود.

الف – روش آزمایش چسبندگی به صورت دو خط متقاطع (X)
این روش بیشتر روی تجهیزات رنگ آمیزی شده به کار می رود و حتی برای فیلمهای با ضخامت بالا نیز به کار می رود. برای انجام این آزمایش قسمتی از فیلم رنگ که هیچگونه آلودگی یا ایراد سطحی نداشته باشد را انتخاب کنید. به کمک خط کش و تیغ تیز دو برش متقاطع با طول تقریبی 40 میلیمتر که زاویه کوچک بین آنها 30 یا 45 باشد ایجاد کنید و بطوری برش داده شود که بعد از بار اول اطمینان حاصل شود به سطح فلز رسیده است. سپس وسط یک تکه چسب را به طول 75 میلیمتر در محل تقاطع قرار داده و دو طرف آن را به سمت زاویه کوچکتر تقاطع بچسبانید و با پاک کن انتهای مداد روی آن مالش داده تا کاملاً به سطح بچسبد. سپس بعد از گذشت 90 ثانیه، چسب را سریع از روی سطح جدا کرده و مشاهدات خود را با مشخصات استاندارد مقایسه کنید.
– توجه – آزمایش فوق را حداقل دو بار انجام دهید. و به همراه دفعات آزمایش شرایط محیط، زمان آزمایش، نوع رنگ و پوشش، نوع سطح، نوع پخت و شرایط پخت رنگ گزارش شود.
– دقت :
– اگر یک شخص، آزمایش را دوبار تکرار کند اختلاف کمتر از یک درجه باید باشد.
– اگر اشخاص متفاوت آزمایش را انجام دهند اختلاف تا یک درجه چسبندگی قابل قبول میباشد.

ب – روش آزمایش چسبندگی به صورت برش عرضی (کراس کات)
این روش بیشتر برای آزمایش چسبندگی در آزمایشگاه مرسوم می باشد. بعد از خشک شدن رنگ روی سطح بوسیله دستگاه برش متقاطع (کراس کات) دو حرکت بطور عمود روی قسمتی از سطح که آلودگی نداشته باشد ایجاد نمائید که نتیجه آن تشکیل یک شبکه روی سطح فیلم باشد. طول برش در هر حرکت حداقل 20 میلیمتر قابل قبول می باشد. سپس به کمک برس نرم روی شبکه تشکیل شده کشیده تا مواد اضافی از روی سطح حذف شود. بعد با یک تکه نوار چسب به طول تقریبی 75 میلیمتر روی شبکه کشیده و با پاک کن ته مداد روی چسب را مالش دهید سپس بعد از زمان 90 ثانیه بطور یک دفعه چسب را روی سطح جدا کنید.

توجه 1 – برای رنگ و پوششهایی با ضخامت فیلم خشک کمتر از 50 میکرون از کراس کات با 11 تیغه که فاصله هر تیغه 1 میلی متر است باید استفاده شود. برای رنگ و پوششهایی با ضخامت فیلم خشک بیشتر از 50 میکرون و کمتر از 125 میکرون از کراس کات با 6 تیغه که فاصله هر کدام 2 میلیمتر است استفاده شود. برای ضخامتهای بیشتر از 125 میکرون باید روش دو خط متقاطع استفاده شود.
توجه 2 – بعد از کشیدن کراس کات روی سطح باید سطح فلز در شبکه کاملاً مشخص باشد در غیر اینصورت عمل برش را در قسمت دیگر صفحه رنگ شده انجام دهید.

دقت کار قابل قبول :   

–   اگر یک شخص آزمایش را دوبار تکرار کند، اختلاف کمتر از یک درجه چسبندگی قابل قبول می باشد.

–   اگر اشخاص متفاوت آزمایش را انجام دهند، اختلاف حداکثر یک درجه قابل قبول است.